Giỏ hàng

Bảng quy đổi đơn vị đo

Bảng Quy Đổi Khác

TDS - Độ dẫn điện

Bảng dưới đây có thể được sử dụng để tính TDS (tổng chất rắn hòa tan) cũng như thành phần cation và anion từ bảng phân tích nước. Vui lòng sử dụng trang web sau để biết thêm thông tin:

Nhập một giá trị vào để chuyển đổi giữa các phép đo:

LƯU LƯỢNG

Nhập một giá trị vào để chuyển đổi giữa các phép đo:

Chuyển đổi độ cứng

Nhập một giá trị vào để chuyển đổi giữa các phép đo: