Giỏ hàng

Phần mềm online

Các phần mềm online

TÍNH TOÁN LIỀU LƯỢNG HÓA CHẤT CHỐNG CÁU CẶN PWT

Phần mềm được sử dụng để tính toán lượng hóa chất chống cáu cặn PWT được cung cấp bằng bơm định lượng từ bồn pha loãng vào nguồn nước cấp dựa trên lưu lượng nước cấp vào và nồng độ liều lượng hóa chất chống cặn PWT. Sử dụng phần mềm PWT ProDose để tính toán nồng độ liều lượng hóa chất chống cáu cặn trong dòng nước cấp vào. Vui lòng làm theo các hướng dẫn chung được khuyến nghị để sử dụng hóa chất chống đóng cặn PWT.

Nguồn phần mềm tính toán liều lượng chống cáu cặn được ATS Water Technology trích từ trang PWT Chemical.

Nhập một giá trị vào để chuyển đổi giữa các phép đo:

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN CIP

Phần mềm tính toán CIP nên được sử dụng để tính toán trọng lượng / thể tích hóa chất súc rửa được thêm vào bồn CIP. Lựa chọn số lượng vỏ, kích thước màng và số lượng màng trong mỗi vỏ để có dự đoán chính xác hơn. Hệ số đường ống là 25% thường được khuyến nghị nhưng có thể được điều chỉnh.

Nguồn phần mềm tính toán CIP được ATS Water Technology trích từ trang PWT Chemical.