Giỏ hàng

Hạt Nhựa Trao Đổi Ion Lanxess Cho Xử Lý Nước Đô Thị

Rated 4.5/5 based on 16 customer reviews
Thương hiệu: LANXESS
|
Loại: HẠT NHỰA
|

Trong xử lý nước uống và nước thải, các loại hạt nhựa trao đổi ion Lewatit® của LANXESS có thể được sử dụng để loại bỏ các thành phần có hại như sắt hoặc mangan khỏi nước uống, cũng như dấu vết của các chất ô nhiễm như asen và chì. Ngay cả nước ngầm cũng có thể được xử lý hiệu quả theo cách này, trong đó các thành phần có hại như cromat, nitrat, per- và các chất polyfluoroalkyl (PFAS), chất hoạt động bề mặt và perchlorate được liên kết với các hạt nựa trao đổi ion. Các chất gây ô nhiễm ion và không ion, có thể làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy xử lý nước sinh học hoặc gây nguy hiểm cho môi trường, có thể được loại bỏ khỏi nước thải một cách hiệu quả.

Hạt nhựa Chelating

 Product

Product Matrix

 Ionic Form

Bead Size (mm):

Monodisperse:

(MD, mean value) Heterodisperse: (HD, share > 90%)

Total Capacity (eq/l) min.

Volume Change (%) max.

Water Retention (%)

Applications

Lewatit® MDS TP 220

Styrene/DVB macroporous

H2SO4

salt

MD: 0.38

(+/– 0.04)

36 g/l Cu capacity

–30 (del.→ free base)

50–58

Chromium(III) bath purification

Lewatit® MonoPlus TP 207

Styrene/DVB macroporous

Na+

MD: 0.61

(+/– 0.05)

2.0

–25 (Na+→H+)

55–60

Heavy metal removal from ef­ fluents

Lewatit® MonoPlus TP 214

Styrene/DVB macroporous

H+

MD: 0.55

(+/– 0.05)

110 g/l Ag capacity

54–60

Mercury removal, precious metal recovery

Lewatit® MonoPlus TP 220

Styrene/DVB macroporous

H2SO4

salt

MD: 0.62

(+/– 0.05)

29 g/l Cu capacity

–23 (del.→ free base)

50–55

Chromium(III) bath purification

Nhựa trao đổi cation axit mạnh

Product

Product

Matrix

Ionic

Form

Bead Size

(mm): Monodisperse: (MD, mean value) Heterodisperse:

(HD, share > 90%)

Total Capacity

(eq/l) min.

Volume Change

(%) max.

Water Retention

(%)

Applications

Lewatit® K 2629

Styrene/DVB macroporous

H+

HD: 0.4–1.25

1.6

50–55

Heavy metal removal from chromium(VI) baths, phosphoric/ sulfuric acid purification

Lewatit® MonoPlus SP 112 H

Styrene/DVB macroporous

H+

MD: 0.67

(+/– 0.05)

1.6

–8 (H+­→Na+)

56–60

Heavy metal removal from chromium(VI) baths, phosphoric/ sulfuric acid purification

Nhựa trao đổi anion bazơ mạnh

Product

Product Matrix

Ionic Form

Bead Size (mm):

Monodisperse:

(MD, mean value) Heterodisperse: (HD, share > 90%)

Total Capacity (eq/l) min.

Volume Change (%) max.

Water Retention (%)

Applications

Lewatit® A 8071

Acrylic, gel

Cl­

HD: 0.4–1.6

1.35

25 (Cl­→OH­)

48–55

Acid retardation

Lewatit® DW 630

Styrene/DVB macroporous

SO4

MD: 0.62

(+/– 0.05)

1.1

16 (during exhaustion)

58–63

Uranium removal

Lewatit® K 6362

Styrene/DVB gel

Cl­

MD: 0.62

(+/– 0.05)

1.3

22 (Cl­→OH-)

48–55

Removal of heavy metals from hydrochloric acid, acid retardation, PFT removal

Lewatit® S 5128

Polyacrylate gel

Cl­

HD: 0.50–0.75

(effective size)

1.35

25 (Cl­→OH­)

48–55

Natural organic matter removal

Lewatit® S 6368 A

Styrene/DVB macroporous

Cl­

MD: 0.62

(+/– 0.05)

1.0

22 (Cl­→OH­)

60–65

Chromate and color removal from effluents, vanadium and molybdenum removal

Lewatit® TP 106

Styrene/DVB gel

Cl­

HD: 0.40–0.55

(effective)

0.7

33–43

Perchlorate and nitrate removal

Lewatit® TP 107

Polyacrylate macroporous

Cl­

HD: 0.45–0.65

(effective)

2.4

30–42

Chromate removal

Lewatit® TP 108

Styrene/DVB gel

Cl­

HD: 0.38–0.48

(effective)

0.7

33–43

PFAS removal

Lewatit® TP 108 DW

Styrene/DVB gel

Cl­

HD: 0.40–0.55

(effective)

0.7

33–43

PFAS removal

Nhựa trao đổi anion bazơ yếu

Product

Product Matrix

Ionic Form

Bead Size (mm):

Monodisperse:

(MD, mean value) Heterodisperse: (HD, share > 90%)

Total Capacity (eq/l) min.

Volume Change (%) max.

Water Retention (%)

Applications

Lewatit® A 365

Polyacrylate macroporous

FB

HD: 0.4–1.6

3.4

25 (FB→Cl­)

43–54

Sulfate removal

Lewatit® MP 62 WS

Styrene/DVB macroporous

FB

HD: 0.4–1.25

1.7

45 (FB→Cl­)

50–55

PFAS removal, vanadium and molybdenum removal, precious metal recovery from hydrochloric acid

Lewatit® MP 62 WS Eco

Styrene/DVB macroporous

FB

HD: 0.4–1.25

1.7

45 (FB→Cl­)

50–55

PFAS removal, vanadium and molybdenum removal, precious metal recovery from hydrochloric acid

Lewatit® MonoPlus MP 68

Styrene/DVB macroporous

FB/Cl­

MD: 0.55

(+/– 0.05)

1.3

24

(del. form →Cl­)

54–60

Chromate removal from effluents

Hạt nhựa hấp phụ và ngâm tẩm dung môi

Product

Product Matrix

Ionic Form

Bead Size (mm):

Monodisperse:

(MD, mean value) Heterodisperse: (HD, share > 90%)

Total Capacity (eq/l) min.

Volume Change (%) max.

Water Retention (%)

Applications

Lewatit® AF 5

Carbon microporous

HD: 0.4–0.8

Organics removal from effluents

Lewatit® VP OC 1026

Styrene/DVB macroporous

H+

HD: 0.3–1.6

13 g/l Zn capacity

28–33

Chromium(III) bath purification

Lewatit® VP OC 1064 MD PH

Styrene/DVB macroporous

MD: 0.49

(+/– 0.05)

54–63

Organics removal from effluents

Bayoxide® E IN 20

FeO(OH)

0.315–2.0

0 (during exhaustion)

20

Arsenic/phosphate removal

Bayoxide® E IN 30

FeO(OH)

0.315–2.0

0 (during exhaustion)

20

Arsenic/phosphate removal

Bayoxide® E 33*

α – FeOOH

0.315–2.0

0 (during exhaustion)

20

Arsenic/phosphate removal

Bayoxide® E 33 HC*

α – FeOOH

0.315–2.0

0 (during exhaustion)

20

Arsenic/phosphate removal

Bayoxide® E 216*

α – FeOOH

< 0.5

0 (during exhaustion)

Arsenic/phosphate removal

 

Sản phẩm đã xem