Giỏ hàng

Hạt Nhựa Trao Đổi Ion Lanxess Cho Ngành Bán Dẫn Và Quang Điện

Rated 4.5/5 based on 16 customer reviews
Thương hiệu: LANXESS
|
Loại: HẠT NHỰA
|

Nhựa trao đổi ion đặc biệt từ dòng Lewatit® UltraPure (UP) đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất nước siêu tinh khiết cho ngành công nghiệp bán dẫn và quang điện. Loại nhựa này đặc biệt giải phóng chất hữu cơ thấp vì vậy không làm tăng nồng độ TOC trong quy trình sản xuất chất bán dẫn và quang điện. Hơn nữa, việc phóng điện của kim loại và các hạt trong phạm vi nanomet được giảm đến mức tối thiểu. 

ADES-MCS-036 system includes:

Brochure_Product_Guide_Lewatit_2022

 

Nhựa trao đổi cation axit mạnh

 

 

 

 

 

Product

Product Matrix

Ionic Form

Bead Size (mm):

Monodisperse:

(MD, mean value) Heterodisperse: (HD, share > 90%)

Total Capacity (eq/l) min.

Volume Change (%) max.

Water Retention (%)

 

 

 

 

 

Applications

Lewatit® UltraPure 1213 MD

Styrene/DVB gel

H+

MD: 0.60

(+/– 0.05)

2.1

–6

(H+ → Na+)

45–50

Uniform particle size high­purity cation exchanger

Lewatit® UltraPure 1216 MD

Styrene/DVB gel

H+

MD: 0.55

(+/– 0.05)

2.1

–8

(H+ → Na+)

45–50

Uniform particle size high­purity cation exchanger


Nhựa trao đổi anion gốc trung bình

 

 

 

 

 

Product

Product Matrix

Ionic Form

Bead Size (mm):

Monodisperse:

(MD, mean value) Heterodisperse: (HD, share > 90%)

Total Capacity (eq/l) min.

Volume Change (%) max.

Water Retention (%)

 

 

 

 

 

Applications

Lewatit® UltraPure 1231 MD

Styrene/DVB macroporous

FB/Cl­

MD: 0.59

(+/– 0.05)

1.4

24

(del. Form → Cl­)

61–66

Ultrapure water

Nhựa trao đổi anion bazơ mạnh – Loại I

 

 

 

 

 

Product

Product Matrix

Ionic Form

Bead Size (mm):

Monodisperse:

(MD, mean value) Heterodisperse: (HD, share > 90%)

Total Capacity (eq/l) min.

Volume Change (%) max.

Water Retention (%)

 

 

 

 

 

Applications

Lewatit® UltraPure 1241 MD

Styrene/DVB gel

Cl­

MD: 0.62

(+/– 0.05)

1.3

22

(C­ → OH­)

48–55

Ultrapure water

Lewatit® UltraPure 1243 MD

Styrene/DVB gel

OH­

MD: 0.64

(+/– 0.06)

1.1

–22

(C­ → OH­)

56–66

Ultrapure water

Lewatit® UltraPure 1261 MD

Styrene/DVB macroporous

Cl­

MD: 0.62

(+/– 0.05)

1.1

22

(C­ → OH­)

60–65

Ultrapure water

Lewatit® K 7333

Styrene/DVB gel

OH­

MD: 0.64

(+/– 0.06)

1.1

–22

(C­ → OH­)

56–66

Ultrapure water

Mixed Bed: Nhựa trao đổi cation axit mạnh / Nhựa trao đổi anion bazơ mạnh

 

 

 

 

 

Product

Product Matrix

Ionic Form

Bead Size (mm):

Monodisperse:

(MD, mean value) Heterodisperse: (HD, share > 90%)

Total Capacity (eq/l) min.

Volume Change (%) max.

Water Retention (%)

Applications

Lewatit® NM 60 SG

Styrene/

DVB gel

H+/OH­

HD: 0.40–0.65

(effective size)

0.55**

–15

(H+/OH­ → Ca2+,

2­     ­

Mg2+, SO4 , Cl )

50–60

Production of very pure water for

semiconductor industry

Lewatit® UltraPure

1292 MD

Styrene/

DVB gel

H+/OH­

MD:

0.67 +/– 0.05 A

0.60 +/– 0.07 C

2.1 C/1.1 A

–15

(H+/OH­ → Ca2+,

Mg2+, SO 2­, Cl­)

4

SAC 45–50

SBA 59–65

Ultrapure water, very low TOC

leaching

Lewatit® UltraPure

1294 MD

Styrene/

DVB gel

H+/OH­

MD:

0.67 +/– 0.05 A

0.60 +/– 0.07 C

2.1 C/ 1.1 A

–15

(H+/OH­ → Ca2+,

Mg2+, SO 2­, Cl­)

4

SAC 45–50

SBA 59–65

Polishing to get 18+ megohm

water (pharmaceutical and

semiconductor industries)

Lewatit® UltraPure

1296 MD

Styrene/

DVB gel

H+/OH­

MD:

0.67 +/– 0.07 A

0.50 +/– 0.05 C

2.0 C/ 1.1 A

–15

SAC 46–52

SBA 59–65

Polishing to get 18+ megohm

water (pharmaceutical and

semiconductor industries)

(H+/OH­ → Ca2+,

Mg2+, SO 2­, Cl­)

4

Lewatit® UltraPure

1297 MD

Styrene/

DVB gel

H+/OH­

MD:

0.64 +/– 0.02 A

0.35 +/– 0.02 C

2.1 C/1.1 A

–14

(H+/OH­ → Ca2+,

Mg2+, SO 2­, Cl­)

4

SAC 47–53

SBA 60–65

Polishing to get 18+ megohm

water (pharmaceutical and

semiconductor industries),

less separable

** Operational capacity, end point 0.02 MOhm* cm

Cập nhật sau...

Sản phẩm đã xem